Word nu lid

Huishoudelijk reglement

 1. Dit reglement is een aanvulling van de statuten verschenen in het Belgisch staatsblad.
 2. Dit reglement is geldig voor alle leden van de club, genodigden en bezoekers
 3. De betaling van het lidgeld voor het lopende jaar houdt in dat men het huidig reglement aanvaardt.
 4. Toegang tot de installaties kan geweigerd worden aan mensen niet in regel met hun bijdragen.
 5. Het lidmaatschap wordt stilzwijgend jaarlijks verlengd. Opzeg van lidmaatschap dient uiterlijk per mail of schriftelijk gemeld te worden voor 30 november van het voorgaande jaar. Wanneer het lidmaatschap wordt opgezegd dient het lid al zijn materiaal ten laatste op 31 december van dat jaar uit de club verwijderd te hebben, zoniet wordt verondersteld dat het lidmaatschap inclusief alle kosten van berging alsnog met minstens 1 jaar wordt verlengd.
 6. De leden eigenaars van een boot dienen verzekerd te zijn voor het risico burgerlijke aansprakelijkheid.
 7. Bezoekers worden verzocht hun naam in het daartoe aangelegde register in te schrijven, dit bevindt zich aan de ingang van het clubhuis.
 8. Een lid van een andere club krijgt toegang tot de clubinstallaties voor zover hij een lidkaart kan voorleggen. Lidgeld zal hem nochtans gevraagd worden indien hij onze club regelmatig bezoekt.
 9. Het bestuur heeft het recht toegang tot de clubinstallaties te weigeren aan personen die het reglement niet zouden naleven of die zich op een niet correcte manier zouden gedragen.
 10. Bij het betreden van de club dienen huisdieren aan de leiband gehouden te worden.
 11. Hondendrollen dienen door hun baasje direct opgeraapt en in de vuilniscontainer aan de ingang van de club gedeponeerd te worden.
 12. De club is niet verantwoordelijk voor schade aan materiaal ingevolge stormweer, vorst, natuurrampen, tussenkomst bij een redding- of sleepoperatie, overmacht of onvoorziene omstandigheden
 13. Bestuurders van voertuigen dienen gebruik te maken van de voorziene parkeerplaatsen.
 14. De ingang van de club dient altijd vrij te blijven, dit voor eventuele noodgevallen.
 15. De bar en de keuken mogen alleen betreden worden door de barman en bestuursleden. Anderen dienen eerst toestemming te vragen.
 16. Het secretariaat mag alleen door bestuursleden betreden worden. Anderen dienen eerst toestemming te vragen.
 17. Ieder lid dat wenst uit te varen zal op het daartoe voorziene bord, dat zich aan de ingang van het clubhuis bevindt, volgende punten opschrijven:
  a) Voor zijn vertrek:
       i)      zeilnummer of naam boot,
      ii)     namen bemanning
     iii)    uur vertrek
     iv)    uur van terugkomst
     v)     eventueel gsm nummer
  b) Bij de terugkomst zal de stuurman het bord uitwissen.
 18. Bij ongunstige weersomstandigheden kan de toegang tot zee verboden worden.
 19. Ieder varend lid zal verplicht een reddingsvest en een wet- of dry-suit aantrekken.
 20. Stortbaden zijn voorbehouden voor diegenen die gevaren hebben.
 21. Persoonlijk gerief mag niet achtergelaten worden.
 22. De club is niet verantwoordelijk voor schade aan materiaal ingevolge stormweer,vorst e.d.
 23. Leden dienen enkel de hen toegewezen ligplaats te gebruiken.
 24. De boten dienen verplicht vastgemaakt te worden.
 25. Boten in orde met het liggeld, krijgen een sticker opgekleefd. Boten niet in regel met de bijdrage kunnen verwijderd worden.
 26. Het huidig reglement staat ter beschikking van alle clubleden en kan ten allen tijde uitgebreid worden.
 27. Tekst van het huidig reglement werd door de leden van het bestuur goedgekeurd.